دسته بندی ها

فصول گوناگون 4(داستانی زمستانی)

کد شناسه :226872
فصول گوناگون 4(داستانی زمستانی)

کتاب داستاني زمستاني/ از نظر جامعه پزشکي پس از جنگ جهاني دوم ما کلي جراح تجربي کار حرفه اي بوديم و مطابق با پرونده هاي بايگاني شده در دانشکده هاي پزشکي بين سال هاي هزار و نهصد و دوازده تا هزار و نهصد و بيست و هشت ميران شکست ها به حد قابل ملاحظه اي کم و ناچيز گزارش شده بود.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر